Airfresh

Aangenaam !

Airfresh Clima voor een gezond en comfortabel woon en werkklimaat

Airfresh Clima voor een gezond & comfortabel woon en werkklimaat

  

NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE MONTAGE EN INSTALLATIE AIRFRESH NEDERLAND

Artikel 1.Levering en levertijd.

De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen :

de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

de dag van ontvangst door leverancier van de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d;

de dag de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan.

De levertijd is gebaseerd op de ten het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op
tijdige levering van de door de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat leverancier van rechtswege in verzuim is.
Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of
doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd
verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van leverancier ontstaat tengevolge van het niet voldoen
door afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met
betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van
leverancier is overeengekomen, voor keuring gereed is en, in de overige gevallen, wanneer het voor verzending
gereed is, een en ander met dien verstande nadat afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Indien leverancier tevens op zich heeft genomen gekochte zaken te monteren, gelden zij als geleverd, wanneer
deze zaken of de belangrijkste onderdelen daarvan – een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier
- bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld.

1.8 Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming
voor risico van afnemer.

Afnemer zal, indien hierom door leverancier wordt verzocht een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken
compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze afdeling.

Artikel 2.Keuring en beproeving.

Indien keuring en/of beproeving bij afnemer is overeengekomen, zal leverancier gelegenheid worden gegeven
tot het nemen van voorproeven. Afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige
hulpwerktuigen, hulp – en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico.

Aan leverancier zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van afnemer naar aanleiding van de beproeving
tegemoet te komen, alvorens de installatie door afnemer afgekeurd of geweigerd kan worden.

De kosten van de keuring zijn voor rekening van afnemer.

De keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang van onderhavige of andere werkzaamheden van leverancier. Zo afnemer niet binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht,, worden
de zaken geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 3.Montage en installatie.

Afnemer is jegens leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege leverancier wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat :

het personeel van leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer heeft medegedeeld;

geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn;

de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;

de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwijzig zijn;

de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp – en bedrijfsmaterialen
(brandstoffen, oliën en vetten, poets - en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom,
perslucht, verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer
normale meet - en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van leverancier staan;

alle noodzakelijke veiligheids - en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd,
alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.


3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 4.Garantie.

In geval van montage en installatie, reparatie daaronder begrepen, is leverancier gedurende 12 maanden na
levering van geleverde onderdelen ten aanzien van deze onderdelen garantie plichtig een en ander met
inachtneming van het in lid 2 bepaalde. De garantie vervalt indien een derde installateur of reparateur tijdens
de looptijd van de garantie werkzaamheden aan de installatie heeft verricht

De garantieplicht valt uiteen in twee delen : gedurende zes maanden na de in lid 1 bedoelde levering is leverancier
gehouden de geleverde zaken of onderdelen die ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal - en constructie -, montage - of fabricagefouten, geheel kosteloos te vervangen of te herstellen ; aansluitend op deze periode is leverancier gedurende een periode van zes maanden slechts gehouden tot opnieuw leveren van de
zaken of onderdelen, die ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal -, constructie -, montage – of
fabricagefouten, exclusief montagekosten;

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is leverancier alleen binnen Nederland gehouden tot
nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

Lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij een respectievelijk beproeving ten aanzien van niet-waarneembare
gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door leverancier.
Indien montage/installatie van het product door leverancier plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door leverancier is voltooid, met dien verstande dat in
dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, indien 12 maanden na levering volgens artikel 1 van deze paragraaf, lid 7 zijn verstrekken;

De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde

omstandigheden voordoen :

* de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan leverancier meegedeeld;
* de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
* door afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht;
* afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;
* de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van leverancier zijn niet opgevolgd.

4.6 De op grond van artikel 4.2 te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan leverancier op diens verzoek worden geretourneerd.
4.7 Op geleverde doch niet door leverancier gemonteerd onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.

Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der
geleverde zaken nimmer verlengen.

Artikel 5.Correctief onderhoud/reparatie

Deze afdeling is tevens van toepassing in geval van het verrichten van correctief onderhoud.
Onder correctief onderhoud wordt begrepen : het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.

 

                 © Airfresh Nederland                                                                                          | HOME | ONLINE KOPEN | SITEMAP | CONTACT |