Airfresh

Aangenaam !

Airfresh Clima voor een gezond en comfortabel woon en werkklimaat

Airfresh Clima voor een gezond & comfortabel woon en werkklimaat

 NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE ONDERHOUD & SERVICE AAN INSTALLATIES

AIRFRESH NEDERLAND

Artikel 1.Definities.

In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis :

Onderhoudscontract : de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractperiode.

Preventief onderhoud : het verrichten van STEK – inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van

de Regeling, zoals het controleren van een installatie op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming van
verlies van koudemiddel, het controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel -, regel – en
beveiligingapparatuur en zonodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installatie (s).

Correctief onderhoud : het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.

Regeling : de ‘‘Regeling Lekdichtheidsvoorschriften Koelinstallaties 1997’’ en latere, vervangende regelingen.

Artikel 2.Preventief Onderhoud.

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan
werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.

Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door afnemer schriftelijk aan leverancier
te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het
onderhoudscontract vermelde tarieven leiden.

Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het zich zijn aangebracht.
Inwendig reinigen van bij de installatie behorend (e) meubel (en) behoort niet tot het preventief onderhoud
alsook het reinigen van de verdampers en condensor (en) van de installatie (s).

Na uitvoering van een inspectie wordt afnemer door leverancier middels overlegging van een onderhoud en onderhoudsrapport
geïnformeerd over de staat van onderhoud en bedrijfszekerheid van de installatie.

 

Artikel 3.De Regeling.

De conform de Regeling noodzakelijk uit te voeren preventieve controles zullen op voorhand en tijdig aan
afnemer worden gemeld, waarna laatstgenoemde leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de
betreffende controle overeenkomstig voornoemde Regeling uit te voeren.

Artikel 4.Koudemiddelen.
Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan aantekening in het logboek van de
betreffende installatie gedaan. De in het kader van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddel
worden separaat aan afnemer doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan leverancier
is deze daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke bepalingen te houden.

Artikel 5.Correctief onderhoud.

Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract.
Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan welnadat signalering van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal
het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.

In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van overeenkomstig toepassing.

Artikel 6.Vrije toegang.

De servicemonteur van leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar
een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door
afnemer niet wordt toegestaan, is leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden
uit te voeren, onverminderd de verplichting van afnemer aan leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.

De servicemonteur van leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de
hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben.
Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan de leverancier kunnen worden toegekend,
kunnen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7.Uitsluitingen.

Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet verrichten van werkzaamheden in verband met :

Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor
de installatie is bestemd.

Onvoldoende reiniging van meubelen of cellen,waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan
ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de installatie (s).

Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf.

Een abnormale fysieke of elektrische belasting.

Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden.

Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard
of omvang van de onderhoudswerkzaamheden.

Slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf.

Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie – ter beoordeling van leverancier – of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.

Artikel 8.Betaling en nakoming.

Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de
eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.

Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied.

In geval de afnemer in enige mate in gebreke is terzake de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder
voldoening van het abonnementsgeld terzake het onderhoudscontract, op grond waarvan leverancier zijn
verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren
van preventieve controles overeenkomstig de Regeling.

Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het opschortingrecht door leverancier kan hij niet
aangemerkt worden als ‘‘beheerder’’ in de zin van artikel 6 van de Regeling.

 

                 © Airfresh Nederland                                                                                          | HOME | ONLINE KOPEN | SITEMAP | CONTACT |