Airfresh

Aangenaam !

Airfresh Clima voor een gezond en comfortabel woon en werkklimaat

Airfresh Clima voor een gezond & comfortabel woon en werkklimaat

 NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE LEVERINGEN IN HET KADER VAN KOOPOVEREENKOMSTEN

AIRFRESH NEDERLAND

Artikel 1.Levering en levertijden.

De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen :

* de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst:
* de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit
de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
* de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door leverancier uitvoering
kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst;
* de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door
leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt
opgeschort door afnemer, wordt de levertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.

Indien aan de zijde van leverancier vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen door
afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met
betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal
de duur van deze vertraging.

De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze in de fabriek,respectievelijk
magazijn van leverancier of ter plaatse van oplevering gereed zijn.

De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden
en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of
doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd; wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak
ook, afnemer geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan
ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem
uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan
niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2.Risico in verband met levering.

Tot de levering volgens artikel 1.4 van deze afdeling heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico
van leverancier. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van afnemer.

De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door afnemer aan leverancier
zijn gegeven, door leverancier in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en
zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend
voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94 / 62 / EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van leverancier is overeengekomen,
voor rekening en risico van afnemer.
Zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden
voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. leverancier zijn.

Artikel 3.Garantie.

Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat leverancier in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van
de door hem geleverde producten, zulks voor de duur van twaalf maanden nadat de producten (in de zin van
art. 1.4) zijn geleverd. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer
en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de
datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde
wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullende desbetreffende producten zo mogelijk aan deze
nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer.
Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht
Zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van leverancier uit hoofde van
Garantie beperkt tot levering binnen Nederland.

Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemen bij acceptatie van de producten heeft
Nagelaten deze gebreken terstond bij leverancier te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier.

Garantie wordt voorts slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan leverancier direct
na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan als uitsluitend of overwegend direct gevolg van een onjuistheid in de door leverancier ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan leverancier te retourneren, tenzij leverancier besluit dat Reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis - en verblijfkosten van de monteur (s) van leverancier en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn.

Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig
overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.

Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak - en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg
is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of
storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te
schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan
wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het
product verricht,respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is
aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door leverancier gegeven
bedrijfs - en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.

Leverancier is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd, een en ander in redelijkheid ter
beoordeling door leverancier , hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuw te monteren, hetzij
de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverd zaken nimmer verlengen.

Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk worden door de levering c.q.
de montage van de nieuwe onderdelen eigendom van leverancier en worden aan hem door afnemer op diens kosten geretourneerd. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van leverancier is afnemer niet
gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan leverancier terug te zenden.

Voor producten en onderdelen daarvan, welke leverancier niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie
gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier (s) van leverancier, garantie wordt gegeven.

Indien leverancier om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging
van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen - in geval redelijkerwijze mag
worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn – de garantieverplichtingen worden opgeschort
totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl – ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de
beletselen van blijvende aard zijn – leverancier de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door leverancier betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.

Het beweerdelijk niet – nakomen door leverancier van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft
afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met
leverancier gesloten overeenkomst mochten voortvloeien .

De hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of
niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met
leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

 

 

                 © Airfresh Nederland                                                                                          | HOME | ONLINE KOPEN | SITEMAP | CONTACT |